Phê Duyệt Kế hoạch Sử Dụng Đất Năm 2022 TP Phan Thiết

5
(6)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, ngày 14 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
của thành phố Phan Thiết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 • Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
 • Căn cứ Luật sửa đổi 37 Luật liên quan đến quy hoạch;
 • Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của luật Quy hoạch;
 • Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch;
 • Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
 • Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
 • Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án chuyển mục đích sử đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện trong năm 2020;
 • Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án chuyển mục đích sử đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện trong năm 2021;
 • Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất năm 2022;
 • Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022, Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022, Báo cáo số 278/BC-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 và của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 268/TTrSTNMT ngày 07 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Phan Thiết, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2022 (Phụ lục 1 kèm theo).
 2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2022 (Phụ lục 2 kèm theo).
 3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 (Phụ lục 3 kèm theo).
 4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 (Phụ lục 4 kèm theo).

(Kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết có trách nhiệm:

 1. Công bố, công khai, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
 2. Chịu trách nhiệm về sự đồng bộ của hệ thống bảng biểu, bản đồ, báo cáo hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022;
 3. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022, chịu trách nhiệm pháp lý trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong kỳ kế hoạch sử dụng đất hàng năm;
 4. Xác định nhu cầu sử dụng đất trong việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn thành phố;
 5. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật đất đai và theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

 • Như Điều 4;
 • Thường trực Tỉnh ủy;
 • Thường trực HĐND tỉnh;
 • Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh;
 • Sở Tài nguyên và Môi trường;
 • Chi cục QLĐĐ – Sở TN&MT;
 • Trung tâm Thông tin (đăng tải trên Cổng thông tin);
 • Lưu: VT, ĐTQH, KGVXNV, KT. Đức.

===>>> Có thể bạn quan tâm: Mua bán Đất nền, BĐS tại Phan Thiết

Phụ lục và Bản Full file PDF Quyết định Phê Duyệt Kế hoạch Sử Dụng Đất Năm 2022 TP Phan Thiết

CLICK ===>>> DOWNLOAD

hoặc truy cập Link https://drive.google.com/file/d/1HG5OKBk6z57YrFfkM-nkv50Cv4caTHrO/view?usp=sharing

Bản Full file PDF Bản Đồ Sử Dụng Đất Năm 2022 TP Phan Thiết

CLICK ===>>> DOWNLOAD

hoặc truy cập Link https://drive.google.com/file/d/1qBlRg5gIwyVFdZpjHn3WS5LKIasDNrCg/view?usp=sharing

Bài viết này hữu ích với Bạn chứ ?

Click vào một ngôi sao để đánh giá bài viết

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số phiếu: 6

Chưa có đánh giá cho đến hôm nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *